Statistieken

Naast onze basistekst hebben we nog enkele statistieken opgezocht in verband met onderwijsvernieuwing. Deze werden hier nog eens opgelijst.

Sophie Besard

1e statistiek

Mijn 1e statistieken heb ik op de website Vlaanderen.be gevonden onder statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, schoolbevolking. Het gaat over de schoolbevolking (jongens en meisjes) in het voltijds onderwijs naar soort schoolbestuur en geslacht in Vlaanderen. De periode is het schooljaar 2017-2018. 
Ze geven de cijfers weer van het aantal jongens en meisjes in de verschillende graden van het onderwijs, maar ook de cijfers over de verschillende soorten schoolbesturen. Hier kon je zien dat er voor het totaal lager onderwijs, bij gemeenschapsonderwijs 136.348 jongens zijn.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorpublicatie-statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2017-2018

2e statistiek

Mijn 2e statistieken heb ik ook op de website Vlaanderen.be gevonden, onder statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, budget. Hier geven ze de onderwijsbudgetten weer van de begrotingsjaren 2016, 2017 en 2018. 
De cijfers zijn zowel in tabelvorm als in een grafiek weergegeven. Ze geven de niveaus weer zoals het basisonderwijs, samen met de afkortingen en dan de cijfers van elk jaar apart. De kostprijs per leerling per onderwijsniveau wordt weergegeven in een grafiek, waarin ze de onderwijsniveaus samen zetten met de kostprijs per jaar. In 2016 is er voor het gewone basisonderwijs een € 3.421.141 uitgegeven.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorpublicatie-statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2017-2018

Amber De Jaeger

1e statistiek

Deze statistieken gaan over het aantal vreemde talen in het lager onderwijs in de verschillende gemeenschappen, Nederland, Luxemburg en de EU 27. In de Vlaamse cijfers werden alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar genomen, alsook alle leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de taalgrensgemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze cijfers dateren van 2005 tot en met 2014. Het is opgesteld door de Vlaamse gemeenschap en de Europese Unie. Er werd onderzocht hoe groot het aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert, naar het aantal vreemde talen, in % was.
Statistiek Vlaanderen geraadpleegd op 15/12/18, aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert naar aantal vreemde talen in %; https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-onderwijs-en-vorming

2e statistiek

Meer vrouwen studeren, mannen minder hoog opgeleid.
In het sudiejaar 2013-2014 hebben 516.000 jongeren onder de 25 jaar zich ingeschreven voor een voltijdse studie in het hoger onderwijs. In dit studiejaar 2003-2004 waren dit er maar 316.000. het aantal studenten is dus toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat vrouwen en niet-westerse allochtonen vaker gaan studeren. Daarnaast is het aantal niet-westerse allochtonen dat gaat studeren sinds 2003-2004 verdubbeld. Het toenemend aantal studenten in het hoger onderwijs met name meer vrouwen en niet westerse allochtonen en minder mannen die diploma’s halen. Dit is een samenwerkingsrapport tussen het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en het centraal bureau voor de statistiek. Zij hebben jongeren tot 25 jaar ondervraagd.
S. de Rooij, Meer vrouwen studeren, mannen minder hoog opgeleid; 29/04/2015, Univers online, https://universonline.nl/2015/04/29/meer-vrouwen-studeren-mannen-minder-hoog-opgeleid

Kelly Dejaegere

1e statistiek

De eerste grafiek gaat over de geschatte uitgaven door scholen voor onderwijsvernieuwing. We zien dat de grafiek loopt van het jaartal 1990 tot 2007. De blokken met de horizontale strepen zijn de uitgaven aan onderwijsvernieuwing. In het jaartal 1999 wordt er meer geld aan besteed dan jaren voordien. De uitgaven lopen op van 2,5 miljard euro tot aan 5,8 miljard euro. Aangezien de grafiek maar loopt tot aan 2007 hebben we geen informatie over de huidige situatie. Sinds 3 jaar zijn er binnen het onderwijs heel veel nieuwe plannen voor vernieuwing dus zullen de uitgaven al snel weer oplopen. Je kan deze grafiek en de bijhorende informatie vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-12.html

2e statistiek

Mijn tweede grafiek gaat over het ICT-gebruik binnen de lesactiviteiten. leerkrachten is gevraagd in welke mate ze verschillende klas gerelateerde activiteiten uitvoeren waarbij ICT kan ingezet worden. Het effectieve gebruik van ICT voor lesvoorbereidingen en tijdens de lessen is er licht op vooruitgegaan t.o.v. vijf jaar geleden. Maar van een veralgemeend ICT-gebruik is nog lang geen sprake. De overgrote meerderheid (85%) van de leerkrachten in het lager onderwijs gebruikt de computer regelmatig (dagelijks of wekelijks of meerdere keren per maand) voor lesvoorbereidingen. Iets meer dan 50% gebruikt de computer regelmatig tijdens de les. Ook opvallend is dat ICT in het lager onderwijs het meest gebruikt wordt in het leergebied wereldoriëntatie (54,1%) gevolgd door wiskunde (26,1%) en Nederlands (10%). In het secundair onderwijs is het gebruik in de lessen nog veel lager. Iets meer dan 70% van de leerkrachten gebruikt de computer regelmatig voor lesvoorbereidingen. De meerderheid van de leerkrachten (50%) gebruikt de computer slechts een paar keer per jaar in de les; slechts 35% van leerkrachten in het secundair onderwijs gebruikt de computer met enige regelmaat. In het lager onderwijs gebruikt 4% van de leerkrachten de computer nooit. In het secundair onderwijs is dat percentage liefst 13,4%. De grafiek en bijhorende informatie kan je terugvinden op
Jan. (2014, 04 041). ICT-monitor (2) effectief ICT-gebruik in Vlaamse scholen. Opgehaald van Edublogs: http://www.edublogs.be/tag/onderwijsvernieuwing

Ward Delaey

1e statistiek

De eerste statistieken dat ik vond was via de website www.statistiekvlaanderen.be. Ik heb deze site gevonden in vademecum en vond dit zeer interessant dus was ik daar beginnen kijken ik heb hier de zoekterm ‘onderwijs’ voor ingegeven in de statistieken zie je hoeveel studenten effectief per provincie ingeschreven zijn in een hogeschool.
Statistiek Vlaanderen. Inschrijvingen hoger onderwijs. Geraadpleegd 17/12/2018 op http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=HO-Publiek%2FPubliek_Inschrijvingen_HO.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true

2e statistiek

Mijn 2de statistiek heb ik opnieuw gevonden op statistiekvlaanderen ik heb gezocht met de zoekterm secundair onderwijs. Zo vond ik het aantal leerlingen ingeschreven in normaal voltijds secundair onderwijs. Dit is in tabelvorm.
Statistiek Vlaanderen. Inschrijvingen voltijds gewoon secundair onderwijs. Geraadpleegd op 17/12/2018 op http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Inschrijvingen_leerplicht.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true .

Louise Desender

1e statistiek

In mijn individueel werkdocument is een grafiek te vinden met betrekking tot de geschatte uitgaven onderwijsvernieuwing van 1190 tot en met 2007, per vernieuwing.
Op deze staafdiagram kunnen we op het eerste zicht afleiden dat in 2006 ongeveer 400 miljoen euro uitgegeven werd aan onderwijsvernieuwing. Dit is een groot bedrag in vergelijking met de vorige jaren. Zo is er in 1990 ongeveer 25 miljoen euro uitgegeven. Wat een serieus verschil! Indien u geïnteresseerd bent in de evolutie van uitgaven, neem dan gerust een kijkje in mijn individueel werkdocument.
Figuur 2 Geschatte uitgaven onderwijsvernieuwing 1990 tot en met 2007, per vernieuwing [Illustratie]. (2007, 30 november). Geraadpleegd op 15 december 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-12.html

2e statistiek

Mijn volgende bron van statistieken gaat over de prestatieverschillen tussen autochtone leerlingen en leerlingen van buitenlandse herkomst. De cijfers dateren hoogst waarschijnlijk tussen 2006 en 2015, dit kunnen we afleiden uit de andere grafiek, bijgevoegd op de officiële site.
Meer informatie over deze bron vind je op: De wereld van morgen. (2017, maart 3). De modernisering van het secundair onderwijs: wie betaalt de tol? Opgeroepen op december 9, 2018, van Dewereldvanmorgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/03/de-modernisering-van-het-secundair-onderwijs-wie-betaalt-de-tol

Brenthe Lapin

1e statistiek

Mijn eerste statistiek gaat over basiscijfers over het Vlaams Onderwijs in 2017-2018. Daarin worden volgende gegevens in weer gegeven: schoolbevolking, personeel, budget, infrastructuur, examencomissie. Van deze gegevens zijn er duidelijke grafieken opgesteld.
Geraadpleegde bron:
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/124074

2e statistiek

Acht op de tien leerkrachten vinden dat het niveau van ons onderwijs zienderogen aan het dalen is. Dat blijkt uit een enquête dat onderzoeksbureau iVOX heeft uitgevoerd in opdracht van Het Nieuwsblad.
De enquête werd ingevuld door 2.920 leerkrachten. Acht op de tien leerkrachten geeft dus aan dat de kwaliteit van ons onderwijs daalt, één op de zes heeft het zelfs over een sterke daling. Zo’n 44 procent van de leerkrachten vindt het niveau nog gemiddeld, 38 procent noemt het niveau hoog. Leerkrachten in het middelbaar onderwijs zijn nog strenger over de kwaliteit: meer dan één op vijf vindt dat het niveau laag ligt. Bijna 67 procent is van mening dat het makkelijker is geworden om een diploma secundair onderwijs te behalen. Volgens 27 procent wordt de jeugd onvoldoende voorbereid op het “echte leven” na de schoolbanken.
Slechts één op de drie leerkrachten denkt overigens dat de onderwijshervorming op 1 september volgend jaar verbetering zal brengen.

Geraadpleegde bron:
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/80-van-de-leerkrachten-vindt-dat-niveau-van-ons-onderwijs-daalt~a1d522d6/

Maxim Neirinck

1e statistiek

Mijn eerste grafiek gaat over de verandering van verloning van mensen die in het onderwijs werken. De verloning van de mensen die in deze sector werken, wordt vergeleken met de verloning die andere mensen krijgen die ook werken binnen overheid gerelateerde sectoren. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het openbaar bestuur, cultuur en gezondheidszorg. Hier zien we dan dat vooral de verloning van het onderwijs eerst sterk gedaald en daarna terug gevlakt is. dit loopt dan ook gelijk met het openbaar bestuur. Dit kan ik linken met mijn basistekst omdat het ook deels gaat over schoolorganisatieontwikkeling. Er is een verandering in het onderwijs, en in dit voorbeeld gaat het dus specifiek over de verloning.
geraadpleegde bron: http://www.onderwijsingrafieken.com/

2e statistiek

Mijn 2de grafiek gaat over de invloed van ict op functie onderwijzend personeel. in deze grafiek kan je zien wat voor invloed de digitalisering van het onderwijs heeft op zowel te taakontlasting/ verzwaring, de tijdswinst/ tijdsverlies en de lagere/ hogere werkdruk. dit kunnen we natuurlijk ook linken met schoolorganisatieontwikkeling omdat de manier van les geven, of het organiseren van de school zeer veel veranderd is door de invoering van de computer. Dit heeft het onderwijs voor sommige mensen gemakkelijker gemaakt, en voor anderen moeilijker. De manier van lesgeven en het maken van taken/ toetsen/ examens is dus ook doorheen de jaren veranderd door de digitalisering.
geraadpleegde bron: http://www.onderwijsingrafieken.com/

Nourhane Temraz

1e statistiek

In de huidige studie is de samenhang onderzocht tussen leeftijd en de mate van angst bij kinderen met selectief mutisme en de snelheid waarmee deze kinderen de eerste tot en met de derde fase van de therapie ‘Spreekt voor zich’ doorlopen. Op basis van de bestaande literatuur werd voorafgaand aan deze studie een positieve samenhang verwacht tussen de leeftijd van kinderen met selectief mutisme en de snelheid van het doorlopen van de therapie. De verwachting was dat hoe ouder het kind is, hoe sneller hij of zij tijdens de therapie het gewenste gedrag laat zien (Bergman et al., 2008). Deze hypothese is echter niet bevestigd met de huidige studie. Uit het huidige onderzoek blijkt dat er geen significante samenhang is tussen de leeftijd van kinderen met selectief mutisme en de snelheid van het doorlopen van de therapie ‘Spreekt voor zich’.
Deze informatie heb ik gevonden aan de hand van een eindwerk:
file://e-ka-data-s-02.vivesnet.be/users$/r0747945/Downloads/Masterthesis%20Broek,%20FPPvanden-3949591%20en%20Becker-de%20Ruijter,%20EMD-0009768.pdf

Febe Verstraete

1e statistiek

Omdat dit zoals hierboven beschreven weinig resultaten oplevert heb ik gebruik gemaakt van de zoekterm: ‘CLIL grafieken’. De zoekresultaten heb ik vervolgens gefilterd op basis van afbeeldingen. Zo ben ik op onderstaande grafiek terechtgekomen. Deze grafiek geeft het percentage aan CLIL-leerlingen per onderwijsvorm in Vlaanderen weer. Dat het afgebakend is naar Vlaanderen toe valt niet af te lezen op de grafiek, maar is een logische conclusie die we kunnen trekken aangezien de grafiek terug te vinden op de website van onderwijs Vlaanderen. De conclusie die we kunnen trekken uit de grafiek is dat het meeste aantal CLIL-leerlingen afkomstig is uit de A-stroom, de eerste graad. Maken we het onderscheid tussen tso en aso dan vinden we meer CLIL-leerlingen in het aso. De URL van de website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/scholen-geloven-in-toekomstkansen-van-het-clil-onderwijs

2e statistiek

Daar ook hier zowel bij ‘alle resultaten’ als bij afbeeldingen niet veel uitkomt, heb ik het opnieuw geprobeerd door de term CLIL voluit te schrijven. Ook hier heb ik eerst alle internetresultaten afgelopen en vervolgens gekeken of er afbeeldingen te vonden waren. Weinig interessant kwam naar boven, dus heb ik de gekozen zoektermen van in stap 1 gebruikt. Hier heb ik wel een grafiek gevonden, maar zonder legende. Alweer geen optie. Het is pas hierna dat ik ben begonnen met denken dat ik misschien gericht een grafiek moet opzoeken. Bijvoorbeeld: verschil tussen CLIL en niet CLIL grafiek, toename duaal leren grafiek, wat heeft het M-decreet ‘opgelost’ grafiek, toekomst CLIL statistieken, (comparison) CLIL vs Non-CLIL statistics,…Uiteindelijk ben ik bij dit laatste trefwoord bij de afbeeldingen terechtgekomen op onderstaande grafiek. Hier heb ik vervolgens verder doorgeklikt om te weten op welke website deze grafiek stond. Het geeft het verschil weer van de Engelse vaardigheden tussen de CLIL en non-CLIL leerlingen. Lezen, luisteren, schrijven en spreken. De URL van de webiste: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ112 3267.pdf

Jolien Wyckaert

1e statistiek

Aan leerkrachten is gevraagd in welke mate ze verschillende klas gerelateerde activiteiten uitvoeren waarbij ICT kan ingezet worden. Het effectieve gebruik van ICT voor lesvoorbereidingen en tijdens de lessen is er licht op vooruitgegaan t.o.v. vijf jaar geleden. Maar van een veralgemeend ICT-gebruik is nog lang geen sprake. De overgrote meerderheid (85%) van de leerkrachten in het lager onderwijs gebruikt de computer regelmatig (dagelijks of wekelijks of meerdere keren per maand) voor lesvoorbereidingen. Iets meer dan 50% gebruikt de computer regelmatig tijdens de les. Ook opvallend is dat ICT in het lager onderwijs het meest gebruikt wordt in het leergebied wereldoriëntatie (54,1%) gevolgd door wiskunde (26,1%) en Nederlands (10%).
In het secundair onderwijs is het gebruik in de lessen nog veel lager. Iets meer dan 70% van de leerkrachten gebruikt de computer regelmatig voor lesvoorbereidingen. De meerderheid van de leerkrachten (50%) gebruikt de computer slechts een paar keer per jaar in de les; slechts 35% van leerkrachten in het secundair onderwijs gebruikt de computer met enige regelmaat. In het lager onderwijs gebruikt 4% van de leerkrachten de computer nooit. In het secundair onderwijs is dat percentage liefst 13,4%.
Games en sociale netwerksites. Het gebruik van sociale netwerksites en games voor educatieve doelen is nog niet ingeburgerd in het onderwijs. 80% van de leerkrachten secundair onderwijs en 77% in het basisonderwijs gebruiken helemaal nooit games in de klas. Jongere leerkrachten en leerkrachten uit de eerste graad secundair onderwijs gebruiken soms games. Iets meer dan de helft van alle leerkrachten gebruikt nooit sociale netwerksites in het basis- en secundair onderwijs. Jongere leerkrachten en leerkrachten in het BSO gebruiken iets meer sociale netwerken dan hun collega’s. cijfers van 2014 van een onderzoek naar onderwijs vernieuwing afkomstig van de Vlaamse overheid (via link) geschreven door Jan medewerker departement onderwijs.
Jan. (2014). ICT-monitor (2) effectief ICT-gebruik in Vlaamse scholen. Vlaamse overheid: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

2e statistiek

Levensbeschouwelijk profiel van 15.287 leerlingen in Vlaamse katholieke scholen 2008-2015. Deze gegevens tonen de spreiding van de leerlingen uit het secundair onderwijs over de verschillende onderwijsvormen. Gespreid over een periode van ongeveer 7 jaar, van september 2008 tot juni 2015, werd het identiteitsonderzoek uitgevoerd bij in totaal 15.287 leerlingen in 57 katholieke scholen in zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. De oudste data uit deze steekproef komen uit 2008, het grootste deel van de data werden verzameld van 2011 tot 2013 of later. In vergelijking met andere datasets uit ander sociologisch onderzoek kunnen we stellen dat deze dataset zeer recent is. Het aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen dat hebben deelgenomen aan het onderzoek is nagenoeg gelijk (resp. 48,8% jongens en 51,2% meisjes). We merken wel op dat er in de lagere school iets meer jongens (53,4%) dan meisjes (46,6%) hebben deelgenomen. In de derde graad is het aantal meisjes dan weer wat hoger (53,7%) dan het aantal jongens (46,3%). In de eerste en tweede graad is het ongeveer gelijk (eerste graad: 50,1% jongens en 49,9% meisjes; tweede graad: 49,1% jongens en 50,9% meisjes). Ondanks het feit dat er een klein verschil bestaat in het aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen die deelgenomen hebben aan het onderzoek kunnen we stellen dat de steekproef in balans is en dit geen effect heeft op de resultaten.
KU Leuven. (27 Januari 2016). Levensbeschouwelijk profiel van 15.287 leerlingen in Vlaamse katholieke scholen 2008-2015. KU Leuven: Faculteit Theologie & Religiewetenschappen, Thomas (2002/ 2018)
link: //https://www.kuleuven.be/thomas/page/onderzoek-katholieke-identiteit-scholen///