Juridische Documenten

Hier vindt u enkele decreten terug in verband met onderwijsvernieuwing.

Sophie Besard

1e decreet
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het operationele kader vermindering studieomvang masteropleidingen. 
(12 december 2018). Codex Vlaanderen.
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029980&param=informatie&ref=search&AVIDS=1355900

2e decreet
De personeelsinformatie Scholen in het buitengewoon basisonderwijs. 
(29 november 2018). Edulex.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13616

3e decreet
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststellen van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (5 oktober 2018) Edulex.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15265

4e decreet
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzigen van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. (9 november 2018) Belgisch staatsblad.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

5e decreet
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. (8 mei 2009) Vlaamse codex.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129

Amber De Jaeger

1e decreet
Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs (BS, 08/02/2018)

2e decreet
Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd (BS, 09/10/2018)

3e decreet
Decreet betreffende het onderwijs XXVIII (BS, 17/08/2018)

4e decreet
Decreet betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het secundair onderwijs en houdende verschillende aanpassingen in het basisonderwijs (BS, 01/09/2017)

5e decreet
Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de codex secundair onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (BS, 20/08/2018)

Kelly Dejaegere

1e decreet
Vlaamse Codex. Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen tot de hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen (20/12/2013). Geraadpleegd op 18 december 2018.

2e decreet
Vlaamse Codex. Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen HUB-EHSAL en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven tot de hogeschool HUB-KAHO (20/12/2013). Geraadpleegd op 12 december 2018.

3e decreet
Vlaamse Codex. Decreet tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen. (21/03/2014) Geraadpleegd op 12 december 2018.

4e decreet
Vlaamse Codex. Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen. (25/04/2014) Geraadpleegd op 12 december 2018.

5e decreet
Vlaamse Codex. Decreet betreffende het onderwijs XXIV. (25/04/2014). Geraadpleegd op 12 december 2018.

Ward Delaey
Ik heb via het Belgisch staatsblad het trefwoord onderwijs ingevoerd en vond zo een tal van resultaten en dan heb ik wat specifieker gezocht naar decreten en wetten.

1e decreet
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair <onderwijs>. (13/07/18). Belgisch staatsblad

2e decreet
Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het <onderwijs> in de Koninklijke Militaire School (1). (28/09/17). Belgisch staatsblad

3e decreet
Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger <onderwijs> in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (1) (2). (10/07/08). Belgisch staatsblad

4e decreet
Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair <onderwijs>. (11/10/18). Belgisch staatsblad

5e decreet
Decreet houdende diverse bepalingen inzake het gespecialiseerd <onderwijs>. (11/07/18). Belgisch staatsblad

Louise Desender

In mijn vorig zoekproces vond ik een brief van minister Hoogervorst. De brief is hier ter beschikking:
1e decreet

Hoogervorst, J. F. (2003b, 3 oktober). Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport [Kamerstuk]. Geraadpleegd op 9 december 2018, van Hoogervorst, J. F. (2003, 3 oktober). Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport [Brief]. Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-1.html

Opgezocht via Vlaamse Codex: onderwijsvernieuwing
2e decreet

Decreet betreffende het volwassenonderwijs. (2007, 31 augustus). Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

3e decreet

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs. (2006, 2 februari). Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

4e decreet

Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. (2012, 8 november). Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

Brenthe Lapin

1e decreet
Decreet betreffende de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten (B.S. 08/11/2012)

2e decreet
Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs (B.S 02/02/2006)

3e decreet
Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs (B.S 31/08/2007)

4e decreet
Decreet betreffende het onderwijs XVIII (B.S. 01/09/2008

5e decreet
Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: ‘Codex Hoger Onderwijs”) (B.S. 27/02/2014)
Maxim Neirinck

Ik heb 5 juridische teksten gevonden die gaan over onderwijsvernieuwing op de site van de Vlaamse Codex.

1e decreet
Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

2e decreet
Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

3e decreet
Decreet betreffende het onderwijs XVIII

4e decreet
Decreet betreffende het volwassenenonderwijs

5e decreet
Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Nourhane Temraz

1e decreet
Vlaamse Gemeenschap, (19 december 1997). Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs. Geraadpleegd via Vlaamse Codex

2e decreet
Deze personeelsleden moeten door die vakorganisaties belast worden (verv. decr. 15 juli 1997, art. 68, I : 1 september 1997) ] [met de begeleiding van onderwijsvernieuwingen voor wat betreft de gevolgen ervan voor de personeelsleden en (ing. decr. 15 juli 2005, art. X.3, I : 1 september 2005) ] [met de begeleiding en de ondersteuning van de lokale comités. (verv. decr. 15 juli 1997, art. 68, I: 1 september 1997) ]. Geraadpleegd via Vlaamse Codex

3e decreet
Deze personeelsleden moeten door die vakorganisaties belast worden (verv. decr. 15 juli 1997, art. 68, I : 1 september 1997) ] [met de begeleiding van onderwijsvernieuwingen voor wat betreft de gevolgen ervan voor de personeelsleden en (ing. decr. 15 juli 2005, art. X.3, I : 1 september 2005) ] [met de begeleiding en de ondersteuning van de lokale comités. (verv. decr. 15 juli 1997, art. 68, I: 1 september 1997) ]]. Geraadpleegd via Vlaamse Codex

Febe Verstraete

1e decreet
Vlaamse Overheid,(20 APRIL 2018). Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs. Geraadpleegd via Justel

2e decreet
Vlaamse Overheid, (9 mei2014).Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitsstandaard voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het gewoon secundair onderwijs en de leertijd en aanwijzing van de bevoegde dienst voor de goedkeuring van de CLIL-plannen. Geraadpleegd via Justel

3e decreet
Vlaamse Overheid, (10 juli 2008). Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Geraadpleegd via Justel

4e decreet
Vlaamse Gemeenschap, (19 december 1997). Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs. Geraadpleegd via Justel

5e decreet
Franse gemeenschapscommissie, (17 januari 2014). Decreet betreffende de inclusie van personen met een handicap. Geraadpleegd via Justel

Jolien Wyckaert
Via Belgisch staatsblad specifiek voor Vlaanderen toepasbaar aangezien dit een Vlaamse bevoegdheid is en voor Wallonie dus wat anders kan liggen en ernaast ook zo recent mogelijk. Waaronder akkoorden, Besluiten en decreten ! Er zit er één bij van de Franse Gemeenschap (onderwijs valt onder die bevoegdheid)

1
Vlaamse overheid, 20 APRIL 2018. Decreet tot wijziging van de Codex Secundair <Onderwijs> van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair <onderwijs> (1)

2
Vlaamse overheid, 27 APRIL 2018. Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair <onderwijs> en de centra voor leerlingenbegeleiding (1)

3
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, 29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair <onderwijs> met volledig leerplan.

4
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, 29 DECEMBER 2017. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

5
VLAAMSE OVERHEID, 3 JUNI 2016. - Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de derde graad van het algemeen secundair <onderwijs>, wat natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft (1)