Alfabetische Trefwoordenlijst

De vaktermen uit onze basistekst vindt u hier in alfabetische volgorde terug.

Sophie Besard

Adequaat gedrag: Consequent gedrag
Berispen: Straf opleggen
Delinquent gedrag:Strafbare handelingen doen
Dopamine:Neurotransmitter die betrokken is bij verschillende functies, zoals het ervaren van genot en blijdschap
Emeritaat: Pensioen van een hoogleraar
Executieve: Uitvoerend
Geringere gevoeligheid: Kleinere gevoeligheid
Inhibitie: Remming
Orbitofrontale cortex: Onderdeel van de prefrontale schors dat net achter de oogkassen is gelegen
Separate: Scheiden

Amber De Jaeger

Agency:Vertegenwoordiging, agentschap
Anciënniteit:Arbeidsrecht: het aantal jaren dat je bij je werkgever werkt. Ouderdom in rang, rangorde naar diensttijd, periode waarin de werknemer ononderbroken in dienst is geweest
Constructieve controverse:Is een methode om in een groep een complex vraagstuk met meerdere opties en oplossingen te behandelen
Functiedifferentiatie:Is een term die wordt gebruikt binnen het personeelsmanagement en human resource management (HR). Is het creëren van functies met verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij functiedifferentiatie gaat het om de taken die aan een functie worden gekoppeld
Graadklas:Een klas met leerlingen uit twee opeenvolgende leerjaren uit een graad

Kelly Dejaegere

Kenniseconomie (Knowledge Economy):Het is een maatschappij waarin kennis een steeds belangrijkere plaats inneemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal.
Adviespanel (Advisory Panel ):een instantie die niet-bindend strategisch advies verstrekt aan het management van een bedrijf, organisatie of stichting.
Evaluatie van grote schaal (Large Scale Assessment ):een evaluatiesysteem waarbij wordt gekeken naar alle mogelijke aspecten van een persoon waaruit je iets kan waarnemen.
Ontwikkelingsgericht leren (Developmental Learning ):leren met als doel verder ontwikkeling en bijleren.
Cognitief laboratorium (Cognitive Laboratory ):een methode om de mentale processen te bestuderen die gebruikt worden bij het voltooien van een taak, zoals het oplossen van een wiskundig probleem of het interpreteren van een passage

Ward Delaey
consciëntieus:Nauwgezet, precies, stipt
CITO-Score:De CITO-score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders. Maar ondanks de score kan de school ook een ander advies geven. Helpt het bepalen van het type vervolgonderwijs.
Cohortonderzoek:een onderzoeksmethode waarin de onderzoekers kijken naar factoren in een bepaalde periode in de toekomst (prospectief) of in het verleden (retrospectief).
Gymnasium:Gym, gymnastieklokaal
Geïmplanteerd:invoeren, invoering
Pilotscholen:Een proefschool
Sinecure:bezoldigde betrekking zonder arbeid

Louise Desender
Aios : Afkorting voor: arts in opleiding tot specialist.
Beleidsanalyse : Het beoordelen van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria.
Conceptualisering : Iets in duidelijke begrippen of beelden vastleggen.
Etnografie : Een veel gebruikte methode in onderzoek naar medisch onderwijs en medische praktijken.
Implementeren : Tot uitvoering brengen, installeren, testen en in gebruik nemen van apparatuur, informatiesystemen.
Poli : Afdeling van een ziekenhuis.
Prototypes: Een prototype is een exemplaar van een nieuw product.

Brenthe Lapin
Paramedische disciplines:Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn voor zijn beroep en een visum hebben om die taken te mogen uitvoeren.
Skills lab:een brochure
In het Skillslab vindt de ontwikkeling en uitvoering van het vaardigheidsonderwijs voor studenten Geneeskunde plaats. Het betreft een breed scala van vaardigheden, variërend van communicatievaardigheden tot medisch-technische vaardigheden.
JIT:Just in time
Curriculum: Plan voor leren
Black Box: Handelssysteem , soort techniek

Maxim Neirinck

Ambigue:ambivalent
arbeidssatisfactie:De (on)tevredenheid met het eigen werk
Bureaucratisch:Ambtelijk
conflictueus:Ruzie veroorzakend
decentralisatie:Het overdragen van taken en bevoegdheden aan lagere overheden
Discrepantie:hetgeen van elkaar afwijkt
implicaties:iets dat waar is, als iets anders waar is
retoriek:welsprekendheid tentoonspreiden
perceptic:waarneming; resultaat van het waarnemen

Nourhane Temraz
Angststoornis: Veroorzaakt heftige angsten in het dagelijks leven, zonder dat er echt gevaar is.
Beeldende therapie: Een vorm van behandeling waarbij de ervaring van mensen ten behoeve van ontwikkelingsprocessen centraal staat.
Exposure: Een vorm van therapie die toegepast kan worden bij veel verschillende stoornissen. Vooral binnen de angsten is exposure een veelgebruikte therapie. Het woord zegt het eigenlijk al, exposure = blootstelling.
Gedragstherapie: Steunt op gegevens uit de experimentele psychologie bij het toepassen van leerprincipes in de psychosociale en medische hulpverlening.
Logopedie: Beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.
Psycho-educatie: Een methodiek in de hulpverlening aan mensen met een langdurige beperking of handicap.
Remedial teaching: Letterlijk: leraar die verbetert. Iemand die hulp verleent aan leerlingen met gedragsstoornissen.
Selectief mutisme: Angst om je eigen stem te laten horen (bij onbekenden).
Terugvalpreventie:Na afsluiting van de therapie, de persoon toch nog in angst blijft.
Token economy systeem: Dapper gedrag wordt beloond.

Febe Verstraete

English as a foreign language (EFL): Engels als een vreemde taal
Receptive skills:Receptieve vaardigheden, deze omvatten leren en kijken/luisteren.
Bilingual:Tweetalig
Tuition:Onderwijs, vooral privé
Proficiency:Vaardigheid
Syntactic:Syntactisch, volgens de regels van de grammatica
Empirical:Empirisch, als iets gebaseerd is op een waarneming
Lexical: Lexicaal, wat te maken heeft met woordenschat
Cross-sectional: Cross-sectioneel, komt van cross-sectioneel onderzoek, ook wel transversaal onderzoek, hier wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.
Lexico-grammatical: Lexico-grammaticaal, komt van lexicologie: de leer van woorden. In dit geval gaat het dus over een combinatie van grammatica en woordenschat
Pedagogical: Pedagogisch, komt van pedagogiek of opvoedkunde wat de studie van de manier waarop volwassenen jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel is
Low achiever:Lage uitvoerders,leerlingen die lager dan 2,8/10 haalden voor de leestesten, term uit dit specifiek onderzoek
Mid achievers:Midden uitvoerders, leerlingen die tussen de 2,8/10 en 4,3/10 behaalden voor de leestesten, term uit dit specifiek onderzoek
High achievers: Hoge uitvoerders,leerlingen die boven de 4,3/10 haalden voor de leestesten, term uit dit specifiek onderzoek
State-funded private schools:Door de overheid gesubsidieerde scholen
Cambridge young learner’s tests:Dit is een Engelse kwalificatietest voor jonge leerlingen bestaande uit drie deeltesten
Movers test: De Movers test is de tweede test van de Cambridge young learner’s tests
Flyers test: De Flyers test is de derde test van drie Cambridge Engelse kwalificatietesten voor jonge leerlingen
Binary response logistic regression model:Het is een model waarin men het heeft over regressie-analyse, dit is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie. De binary response staat voor het beschrijven tot de mogelijkheid van antwoord.
Odds ratios: Verhouding tussen twee wedverhoudingen of odds. De wedverhouding is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis voorvalt en de waarschijnlijkheid dat ze niet voorvalt
Confidence intervals:Betrouwbaarheidsinterval, term in de statistiek die staat voor intervalschatting voor een parameter.

Jolien Wyckaert

*Specifieke trefwoorden
flipped classroom In de 'Omgedraaide Klas' wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden en doet de leerling thuis. Het 'huiswerk' wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Hierdoor wordt de lestijd efficiënter gebruikt.
Bron: Wikipedia
hands-on training praktijkgerichte training of praktijklessen
integrerend leermateriaal in de combinatie, onderdeel: deel van een groter geheel dat niet losstaat maar helemaal met dit geheel verweven is
Literatuurstudie Literatuuronderzoek is het doen van een systematische studie op basis van wetenschappelijke literatuur en andere documenten om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden. Bron: Wikipedia
Peer instruction Komt van (PAL) of Peer Assisted Learning’: een groepje eerstejaarsstudenten (tutees) komt op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld wekelijks) een uur samen met één of twee ouderejaarsstudenten (meestal tweede- of derdejaars), de zogenaamde PAL-coaches of tutoren. Zij ondersteunen de eerstejaarsstudenten bij het verbeteren van hun studiemethoden. Tijdens de PAL-sessies zijn verschillende activiteiten mogelijk: nota’s vergelijken, samen oefeningen maken, samenvatten, samenwerken, discussiëren … Bron: Pless, S., & Vandenbussche, W. (2012). Peer Assisted Learning. Draaiboek. Leuven: LOKO.
STEM-disciplines STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Het letterwoord STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bron: Stem.vlaanderen.be
STEM@school bron: http://www.stematschool.be/nl/
is leermateriaal voor scholen die met het stem onderwijs werken. STEM@school is een SBO-project. Het is een samenwerkingsproject tussen KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!. Het aangeboden leermateriaal wordt ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er rekening gehouden met wat we reeds weten uit vakdidactisch onderzoek. Maar we onderzoeken ook de effectiviteit van ons eigen materiaal. Veertig scholen werken al twee tot drie jaar mee aan dit onderzoek.

*andere gevonden trefwoorden (moeilijke woorden)
activerende werkvormen In het kader van activerend leren probeer je als docent verschillende werkvormen uit.
de succesfactoren succesfactoren zijn activiteiten en processen die van essentieel belang zijn voor de mate waarin een organisatie er in slaagt om haar doelstellingen te realiseren
sterke affiniteit Affiniteit is aantrekkingskracht of verwantschap. Dit ontstaan vaak wanneer iemand zich met iemand anders kan identificeren of er een verwantschap bestaat.
implementatie staatsrecht: invoeren, invoering. Bijv. de EG-lidstaten ~ de Europese Richtlijnen in hun wetgeving.
leeractiviteiten een bezigheid die een leerproces in gang zet. Voorbeeld: `Ik gebruik een variëteit aan leeractiviteiten: naast klassieke colleges zijn er computeropdrachten, experimenten
vakdidactische kennis Vaardigheden,er is in de vakdidactiek sprake van aandacht voor leerdoelen, leerinhouden, leeractiviteiten, docentrollen, instructiebronnen en materialen, werkvormen, de leeromgeving en toetsing.
activerende werkvormen In het kader van activerend leren probeer je als docent verschillende werkvormen uit.